Skip to main content

Van Gogh Nationaal Park: Groen Dooraderd

Het Aanvalsplan Landschap zet in op 10% groenblauwe dooradering in het landelijk gebied in 2050. Om de realisatie hiervan in de praktijk te bevorderen zijn er drie pilotgebieden geïdentificeerd waarin men op verschillende manieren met groenblauwe dooradering aan de slag gaat. Deze gebieden vormen een ‘community of practice’ waarin men ervaringen deelt en kennis uitwisselt.

Een van deze gebieden is het  Van Gogh Nationaal Park (VGNP). Binnen VGNP wordt er via verschillende lijnen aan groenblauwe dooradering gewerkt. Zo is er de werkgroep ‘Groen dooraderd’ actief. Deze werkgroep heeft eind 2022 Vereniging Nederlands Cultuurlandschap een opdracht gegeven om de kansen en knelpunten van groenblauwe dooradering te analyseren. Dit rapport wordt op een later moment gepubliceerd.

 

Groenloket

Vanuit VGNP is ook een projectplan opgesteld om nieuwe opties te verkennen die het aantrekkelijker moeten maken voor agrariërs en grondeigenaren om landschapselementen op eigen terrein aan te leggen. Deze opties worden ook in enkele gebieden uitgeprobeerd. Hiervoor is een subsidieaanvraag in maart 2023 ingediend bij het Ministerie van LNV. Brabant beschikt sowieso over een uitgebreide instrumentenkoffer die de aanleg en het beheer van landschapselementen, waaronder de Stimuleringsregeling Landschap. Bij het Groenloket Brabant kan men advies inwinnen op de verschillende subsidiemogelijkheden. Dit kan zowel als particulier, boer of gemeente.

 

De realisatie van de doelen van het Aanvalsplan Landschap staat bij de partners van het VGNP hoog op de agenda. Een aantal gemeenten heeft aangegeven concreet hiermee aan de slag te willen gaan en stellen daar ook geld voor beschikbaar. Zo wordt er vanuit allerlei verschillende invalshoeken in het VGNP gewerkt aan de realisatie van groenblauwe dooradering.