Skip to main content

Aanvalsplan Landschap: meer groenblauwe dooradering in Nederland

De laatste 50 jaar werd het Nederlands landschap vooral als gebruiksgoed gezien. Daardoor is de kwaliteit ervan enorm teruggelopen. Ongeveer 60% van de landschapselementen is de laatste eeuw door verschillende oorzaken verdwenen. Hier moet wat aan veranderen.

Samen met onze partners hebben we als Deltaplan daarom het Aanvalsplan Landschap opgesteld. Het doel van het Aanvalsplan is het realiseren van 10% groenblauwe dooradering. Het Aanvalsplan draagt ook nadrukkelijk bij aan het toekomstperspectief voor de landbouw en het landelijk gebied als geheel. Daarnaast levert het een significante bijdrage aan het halen van Europese verplichtingen rondom biodiversiteit (Vogel- en Habitatrichtlijn), de klimaatopgave (COP Parijs) en schoon water (Kaderrichtlijn Water).

 

Aangeboden aan minister Van der Wal

Het Aanvalsplan is op 28 september 2022 overhandigd aan Christianne van der Wal (Minister voor Natuur en Stikstof), Pieter van Geel (Voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Landbouw en Landgebruik van het Klimaatakkoord) en aan Hagar Roijackers (gedeputeerde bij de provincie Brabant) en Huib van Essen (gedeputeerde bij de provincie Utrecht) die namens het IPO aanwezig waren.

Minister Van der Wal: "Heggen, hagen, bloemrijke slootranden en natuurvriendelijke oevers leveren een belangrijke bijdrage aan een gezonde bodem, schoon water, klimaatadaptatie en de verbinding tussen landbouw en natuur. Het Aanvalsplan Landschap biedt interessante aanknopingspunten om in het landelijk gebied meer landschapselementen te realiseren."

 

Implementatie via het NPLG

De volgende stap voor het Aanvalsplan is het concreet maken, zodat de gestelde doelen ook gerealiseerd kunnen worden. Dit gebeurt onder andere via het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). In het Ontwikkeldocument Nationaal Programma Landelijk Gebied, dat op 25 november 2022 gepresenteerd is, zijn de doelen van het Aanvalsplan opgenomen. Dit betekent dat in 2030 minimaal 5% van het landelijk gebied ingericht is voor groene en blauwe landschapselementen. In 2050 is dat 10% van het landelijk gebied.

 

Realiseren van 10% groenblauwe dooradering

Provincies hebben een belangrijke rol bij het realiseren van de groenblauwe ambities. Ze brengen hun bestaande netwerk van groenblauwe dooradering in kaart en beschrijven hoe groot de resterende opgave (tot 2050) is. Ook beschrijven ze hoe ze met hun partners gaan komen tot het realiseren van de totale opgave en welk gebieden prioritair zijn (realisatie t/m 2030). Vanuit het Deltaplan wordt op dit moment met onze partners gewerkt aan richtlijnen en handvatten (zoals factsheets) om de provincies hierin te ondersteunen. 

 

Meer weten?

Meer weten over de stand van zaken van het Aanvalsplan Landschap? Neem dan contact op met Daniëlle van Schaik via danielle.van.schaik@samenvoorbiodiversiteit.nl.