Skip to main content

Thema's

Waar richten we ons op

Thema

Infranatuur

Langs de Nederlandse infrastructuur ligt een enorme potentie om biodiversiteit te bevorderen en te herstellen. Denk hierbij aan terreinen langs spoorlijnen, (snel)wegen, kanalen en waterwegen, rondom hoogspanningsstations en bermen. Om hier meer biodiversiteit te realiseren, werken we in InfraNatuur samen in projecten, zijn toolboxen voor aanbestedingen en businesscases ontwikkeld én hebben we biodiversiteit op de agenda van de meeste netbeheerders gezet. Onze ambitie is om de opgedane kennis verder te delen, elkaar te inspireren en te werken aan herstel in gezamenlijke projecten. 

 

Onze activiteiten

 • Kennisdeling
 • Organiseren van themadagen
 • Kwartiermaker zijn voor natuurinclusief bouwen en bodemkwaliteit
 • Afstemmen met, verbinden van en ondersteunen van onderstaande projectteams. Deze teams worden nader toegelicht onder dit tekstblok.
  • Groene Netten: samenwerking van infrabeheerders voor biodiversiteitsherstel
  • Blauwgroen Netwerk: samenwerking van waterschappen voor biodiversiteitsherstel langs waterwegen
  • Natuurbouwers: samenwerking van aannemers en ingenieursbureaus die actief zijn in de civiele bouw
  • Community of Practice van het meerjarenprogramma ontsnippering

Deze activiteiten worden uitgevoerd en afgestemd in de werkgroep InfraNatuur waarin onderstaande vertegenwoordigers van onze partners deelnemen.

 

Toolbox voor Biodiversiteit

Voor biodiversiteitsherstel zijn kennis, tools en voorbeeldprojecten in kaart gebracht. Deze kennis is te vinden op de website Toolbox voor Biodiversiteit. Hier vind je onder andere dossiers over bouwen voor biodiversiteit en het vergroenen van de openbare ruimte

 

Meer weten?

Heb je vragen over dit thema? Neem dan contact op met Albert Vliegenthart via albert.vliegenthart@vlinderstichting.nl of met Johanneke Bleijenberg via johanneke.bleijenberg@samenvoorbiodiversiteit.nl

Ben je benieuwd of partnerschap iets voor jouw organisatie is? Lees dan de brochure over wat partnerschap inhoudt. 

Projectteams

toggle

Groene Netten is een samenwerkingsverband tussen acht infrastructuurbeheerders in Nederland: Alliander, Enexis, Gasunie, KPN, ProRail, Rijkswaterstaat, Stedin en Tennet. Groene Netten heeft een unieke positie en de potentie om een landelijke Ecologische Hoofd Infrastructuur (EHI) te vormen door het verbinden van de vele Groene Netten-locaties en -gronden. Het gezamenlijke areaal van bijna 1000km2 kan in potentie een enorme rol spelen in het natuurherstel in Nederland. 

Het wetenschappelijk instituut voor de biodiversiteit Naturalis en de Vlinderstichting helpen Groene Netten middels een kansenkaart inzichtelijk te maken waar de grootste kansen liggen op het areaal om de biodiversiteit te versterken. De kansen worden in kaart gebracht door informatie vanuit de Groene Netten- partijen slim te combineren met biodiversiteitsdata voor heel Nederland. Op basis van ecologische modellering, kan voor elke geselecteerde locatie op de kansenkaart een overzicht gemaakt worden van de kansen voor biodiversiteit. Dit moet resulteren in concrete projecten en het toepassen van ecologisch beheer op landelijke schaal.

Bekijk de Kansenkaart

Contact: Daan Helming (Stedin)

toggle

De 21 verschillende waterschappen maken deel uit van het Team Biodiversiteit van de waterschappen. Vanuit dit team is het idee voor een Blauwgroen netwerk ontstaan. Waterschappen kunnen een unieke positie innemen. Want watergangen en dijken doorkruisen immers heel Nederland en zijn bij uitstek geschikt om de versnipperde natuur in ons land met elkaar te verbinden. 

Het koppelen van dit netwerk met Natura 2000 gebieden, het NNN en eigendommen van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, agrariërs en terreinbeherende organisaties maakt het effect op het herstel van de biodiversiteit aanmerkelijk groter. Dat is waar de waterschappen voor gaan. Denk aan bloemrijke dijken, vispassages, natuurinclusieve AWZI-terreinen en gemalen, natuurlijke waterbergingen  en natuurvriendelijke oevers. 

Ga naar Standpuntenfolder 2020 van de Unie van Waterschappen

Contact: Hesper Schutte (Programmamanager Versterking Biodiversiteit, Procesleider Natuur & Milieu)

 

toggle

NatuurBouwers is een samenwerkingsverband van aannemers en ingenieursbureaus die actief zijn in de civiele bouw. Het doel van de NatuurBouwers is om draagvlak te creëren (intern en extern) voor het belang van biodiversiteit en natuurinclusief werken. Dit wordt onder andere gedaan door kennisdeling, inspireren door het verzamelen, maken en delen van succesverhalen en het verankeren van biodiversiteit in de werkcultuur door het ontwikkelen van tools en handreikingen.

 

Contact: Nora Thierry (Projectleider bij De Vlinderstichting)

toggle

Voor de biodiversiteit en verkeersveiligheid in Nederland is het belangrijk dat bestaande en nieuwe kennis over ontsnippering wordt uitgewisseld en (verder) ontwikkeld. Daarom is in 2018 de Community of Practice Ontsnippering (CoP) opgericht. De CoP bestaat uit organisaties in de zogenoemde Gouden Driehoek: overheden, markt en kennisinstellingen. Inmiddels zijn meer dan 30 organisaties lid van de CoP.

De CoP Ontsnippering wil bestaande en nieuwe kennis over ontsnippering binnen het platform uitwisselen en deze kennis archiveren en beschikbaar stellen. Ook wil de CoP Ontsnippering kennisontwikkeling stimuleren door verschillende organisaties en professionals aan elkaar te verbinden. Hiertoe organiseren bijeenkomsten (ong. 2 keer per jaar) en brengen we deelnemers met elkaar in verbinding. De website van CoP Ontsnippering speelt een prominente rol door het aanbieden van nieuwsberichten, onderzoeken en het archief van het MJPO. De inhoud wordt aangeleverd door de deelnemers aan de CoP. 

 

Contact: via informatie-emailadres of Adam Hofland (Rijkswaterstaat)

Werkgroepleden

Adam Hofland
Aiko Klein
Albert Vliegenthart
Anoek van den Bosch
Bart Jan Hoevers
Bas Roels
Ben Eenkhoorn
Cathy Krantz
Claudia Algra
Daan Helming
Daimy Jansen
Emma Rotman
Eric Schouwenberg
Etienne van Kampen
Eveline Buter
Femke Maes
Fenna Cerutti
Fenna Cerutti
Floor Mossink
Gijs Meijer
Hannako Bakker
Hesper Schutte
Jac Hakkens
Jacqueline van Rooij
Jan de Graaf
Jan-Willem Burgmans
Jasmijn Sybenga
Jeroen de Bode
Jeroen Demmer
Johanneke Bleijenberg
Joost Tuithof
Joost Vlot
Judith Eijs
Kirsten van der Hulst
Laura van Heeswijk
Leonie van der Voort
Lianne Slagter
Liesje Heij
Lieveke Crombach
Linda van der Zee
Lotte Wit
Léon Dielen
Maria Smits
Marian Stuiver
Mariette van Rooij
Marina Bosman
Marinus Boogaard
Marjan Kloos
Marleen Dros
Martijn Tellman
Maurits van Riemsdijk
Merel Jansen
Mireille Gotz
Niels Back
Nora Thierry
Richa Nanne
Rick Karsenbarg
Rob van Dijk
Roelof Jan Koops
Roland Vink
Sander Jonker
Sandra Verheijden
Ton Ruigrok
Ton van der Putten
Violet van Houwelingen