Skip to main content

Raamwerk Biodiversiteit: indicatoren voor biodiversiteitsherstel bij waterschappen

Wat is biodiversiteit, en waarom is het belangrijk? Voor veel mensen is biodiversiteit nog steeds een ongrijpbare term, niet in de laatste plaats omdat het vaak wordt uitgelegd met complex wetenschappelijk jargon. Ook is biodiversiteit soms lastig te meten. Maar biodiversiteit is de belangrijkste indicator voor de stand van de natuur en de kwaliteit van onze leefomgeving. Daarom heeft de Unie van Waterschappen in samenwerking met Naturalis Biodiversity Center, NIOO-KNAW en Schuttelaar & Partners het Raamwerk Biodiversiteit opgesteld. Dit raamwerk geeft een overzicht van indicatoren waarmee toestand en trend van biodiversiteit en de inzet voor het herstel van de biodiversiteit in beeld kunnen worden gebracht.

 

Het belang van biodiversiteit

Ecosysteemdiensten vormen een van de voorbeelden waarmee het belang van biodiversiteit voor onze samenleving duidelijk wordt. Een voorbeeld van een ecosysteemdienst is de zuiverende werking van de natuur in sloten en kanalen. Als de planten die daar van nature in thuis horen aanwezig zijn, zuiveren ze het water en beschermen ze de oever en waterbodem tegen erosie. Hoe uitgebreider en soortenrijker de begroeiing is, hoe beter deze het water schoon kan houden en hoe beter het systeem calamiteiten kan opvangen en overleven. Ook mogelijkheid tot recreatie is een ecosysteemdienst.

 

De rol van waterschappen

De waterschappen, via de Unie van Waterschappen aangesloten bij het Deltaplan, werken aan biodiversiteitsherstel binnen een wettelijk kader. Daarnaast vinden de waterschappen dat zij zowel een maatschappelijke verantwoordelijkheid als een unieke positie hebben om de biodiversiteit te versterken. De waterlichamen, het overig water en terreinen die beheerd worden door de waterschappen vormen immers een Blauwgroen Netwerk door heel Nederland. Deze dooradering biedt kansen voor herstel en het vergroten van biodiversiteit.

 

Raamwerk voor Biodiversiteit

De Unie van Waterschappen heeft daarom het Team Biodiversiteit samengesteld. Dit team werkte nauw samen met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel én constateerde de behoefte om een dashboard voor indicatoren te ontwikkelen. Als eerste stap voor ontwikkeling van het dashboard is een samenwerking aangegaan met Naturalis Biodiversity Center, het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en Schuttelaar & Partners, met als doel een ‘Raamwerk Biodiversiteit’ op te stellen.

Dit raamwerk geeft een overzicht van indicatoren waarmee toestand en trend van biodiversiteit en de inzet voor het herstel van de biodiversiteit in beeld kunnen worden gebracht. Het raamwerk wordt in dit rapport gepresenteerd. Om toestand en trend van de biodiversiteit in beeld te brengen is aangesloten bij de KPI-systematiek van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Ga naar het Raamwerk Biodiversiteit

 

Meer weten?

Neem dan contact op met Judy Koppenjan via judy.koppenjan@samenvoorbiodiversiteit.nl.