Skip to main content

Biodiversiteit in de Openbare Ruimte: Nieuwe KPI’s

De natuur in onze steden en plattelandsgebieden staat onder druk, met dalende populaties van voorheen veelvoorkomende soorten zoals het konijn, de huismus, en de gewone pad. In een antwoord op deze biodiversiteitscrisis heeft Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel deze week een rapport gepubliceerd: Kritische Prestatie Indicatoren voor Biodiversiteit in de Openbare Ruimte. Hiermee kan op gestandaardiseerde wijze gekeken worden naar de prestaties van grondgebruikers rondom biodiversiteitsherstel.

Het rapport 

Gezien de urgentie van de biodiversiteitscrisis, is er een manier nodig om de prestaties van grondgebruikers aangaande biodiversiteitsherstel inzichtelijk te maken en om erop te kunnen sturen. In plaats van alleen te kijken naar wat ze al hebben gedaan, kan er ook gekeken worden naar de inspanningen ten opzichte van bepaalde streefwaarden voor specifieke doelen. Zo kan er echt inzicht worden verkregen in de bijdrage van een grondgebruiker aan een bepaald doel voor biodiversiteit.  

Met biodiversiteitsherstel voor ogen, legt het rapport nadruk op de urgentie van een geïntegreerde aanpak voor natuurherstel en biedt een duidelijk stappenplan voor de implementatie van de kritische prestatie-indicatoren (KPI's). Het biedt praktische handvatten voor het meten en verbeteren van biodiversiteit buiten beschermde natuurgebieden, waar leefgebieden voor dieren en planten steeds meer onder druk staan door stedelijke ontwikkeling.

 

Sturen op maatregelen met Kritische Prestatie Indicatoren 

Een kritische prestatie-indicator is een indicator die gebruikt wordt om de inzet van een grondgebruiker voor een bepaald doel te meten, in dit geval: herstel van biodiversiteit in de openbare ruimte. Het implementeren van deze KPI's maakt het mogelijk om de impact van genomen maatregelen nauwkeurig te evalueren en indien nodig bij te sturen, wat cruciaal is voor het realiseren van een duurzame toekomst met meer biodiversiteit. De ontwikkelde KPI's richten zich op verschillende aspecten die de leefomgeving beïnvloeden en daarmee impact hebben op de biodiversiteit. Deze indicatoren zijn essentieel voor beleidsmakers, grondbeheerders, en andere stakeholders die zich inzetten voor het behoud en herstel van biodiversiteit in de openbare ruimte.

 

Formule tot versneld biodiversiteitsherstel 

Door KPI's te richten op maatregelen die een grondbeheerder kan beïnvloeden, zoals het verbeteren van leefomgevingen, sturen we niet direct op soortenaantal maar op doelen die de basisvoorwaarden voor de ontwikkeling van biodiversiteit bevorderen. Met andere woorden, het stuurt op de factoren die beheersbaar zijn, en de leefomgeving van soorten verbeterd zodat zij zich makkelijker kunnen vestigen en/of vermenigvuldigen en verspreiden. Het gaat hier om een korte cyclus. Tegelijkertijd blijft lange termijn monitoring van soortendiversiteit en -aantallen essentieel om de vooruitgang in beeld te kunnen brengen en de effectiviteit van de KPI’s te evalueren. Deze monitoring omvat dus een langere cyclus. Beide cycli samen zorgen voor een versnelling in biodiversiteitsherstel (zie afbeelding 1). 

Afbeelding 1: Opzet van de KPI-systematiek (Bron: Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel) 

 

Samen sta je sterk! 

Met dit rapport biedt Stichting Deltaplan een belangrijke tool om biodiversiteitsherstel te bevorderen. De introductie van de KPI's voor biodiversiteit in de openbare ruimte is een belangrijke mijlpaal in het bevorderen van bewustzijn en actie voor biodiversiteitsherstel op nationaal niveau. Dit rapport biedt een fundament voor samenwerking tussen verschillende sectoren en benadrukt het belang van gemeenschappelijke doelstellingen en acties om de biodiversiteit in Nederland te beschermen en te versterken. 

Voor meer informatie over de KPI's en hoe deze te implementeren in uw organisatie of gemeente, nodigen wij je uit om het rapport te lezen. Voor meer informatie kan je ons benaderen via één van de auteurs van het rapport: Léon Jansen (Schuttelaar & Partners).