Skip to main content

Living Lab Biodiversiteit Alblasserwaard

Basiskwaliteit Natuur in Living Lab Alblasserwaard

Op 17 April brachten de werkgroepen Gebiedsgerichte Samenwerking en Monitoring van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel een werkbezoek aan het Living Lab Alblasserwaard. De intentie van dit traject is om meerdere doelstellingen in een gebied aan elkaar te verbinden door groene cirkels. Onderwerpen die aan de orde zijn, zijn bijvoorbeeld een oplossing voor bodemdaling, het reduceren van agrarische emissies, het verbeteren van waterkwaliteit, het versterken biodiversiteit of het stimuleren van kringlooplandbouw. Inmiddels zijn 30 partijen aangehaakt, de kern bestaat uit 6 partijen. Er is gestart met het gezamenlijk benoemen wat de doelstelling van het project is. In het project wordt veel geïnvesteerd in het gesprek, en daarover samen doordenken.

Op weg naar een Basiskwaliteit Natuur

De aanleiding voor het werkbezoek is de discussie die beide werkgroepen eerder voerden over het werken aan Basiskwaliteit Natuur (BKN). Het Living lab startte de discussie hierover met een gebiedsatelier. Inwoners uit het gebied kunnen daarin aangeven welke soorten ‘gewoon’ zou moeten zijn. Vandaaruit wordt in beeld gebracht welke omgevingscondities deze soorten nodig hebben om algemeen te blijven of opnieuw te worden. De wetenschappelijk uitwerking hiervan wordt hierna door verschillende (soorten)organisaties en kennisinstituten voortgezet. 

De werkgroep Monitoring verkent of het mogelijk is om basiskwaliteit natuur te vertalen in KPI’s op gebiedsniveau, bijvoorbeeld in de vorm van een drempelwaarde. Dit werk wordt het komende jaar gecontinueerd door de werkgroep. Na het plenaire gedeelte bracht de groep een bezoek aan vier deelnemers van de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling.

Lees hier het verslag van de bijeenkomst

Wat is een Delta Lab?

Om er zeker van te zijn dat onze inzet daadwerkelijk leidt tot een toename van biodiversiteit, is het nodig om biodiversiteit te monitoren én vast te stellen hoe biodiversiteit wordt beïnvloed door de acties/maatregelen die we nemen. Dat is wat wordt gedaan in een Delta Lab: een fysieke, levensechte omgeving waar kennisinstellingen, bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven samenwerken voor biodiversiteitsherstel.

Delta Labs en het Deltaplan
Een belangrijke pijler van ons Deltaplan is het concept ‘doen-leren-beter doen’. Door met deze cyclus te werken, kunnen we direct in kaart brengen welke maatregelen wat voor effect hebben op biodiversiteit. Met die kennis kunnen we onmiddellijk actie ondernemen om de negatieve trend in biodiversiteit om te buigen naar herstel. Het ‘doen-leren-beter doen’ brengen wij in de praktijk in onze Delta Labs, waar we biodiversiteit zullen monitoren én zullen vaststellen of maatregelen voor herstel daadwerkelijk bijdragen aan herstel.

Lees meer over de rol van Delta Labs in het Deltaplan, de KPI’s, monitoring, biodiversiteitsindicatoren en criteria.