Skip to main content

NL Greenlabel: meten met KPI's

Op dinsdag 30 januari vond de eerste sessie van de werkgroep Monitoring in 2024 plaats, waar verschillende vertegenwoordigers van de partners van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel aanwezig waren. In de huidige discussies over duurzaamheid en milieu neemt het belang van een meetbare, duurzame leefomgeving een centrale plaats in.  

Tijdens de sessie nam Steven Kamerling, procesmanager bij NL Greenlabel, de werkgroep mee in de meetsystematiek van NL Greenlabel. Steven: “Belangrijk is dat de impact op de leefomgeving vanaf de eerste fase van een project wordt meegenomen. Bij NL Greenlabel starten we daarom met een nulmeting, de NL Omgevingsscan. Met deze kennis op zak streven we er vervolgens naar dat projecten bijdragen aan natuurinclusiviteit en duurzaamheid in de leefomgeving.” 

Aanpak 

De methodieken van NL Greenlabel kennen een gelaagdheid en richten zich op de integratie van duurzaamheid in alle facetten van de leefomgeving. “Om dit te bewerkstelligen, hanteren we drie stappen. Afhankelijk van de fase van het project wordt een selectie van indicatoren behandeld. We starten vervolgens met een nulmeting op basis van geo-data door middel van de NL Omgevingsscan. Daarna komt het proces en de realisatie van het project aan bod. Als het project is gerealiseerd, gaan we de fase in van certificering en monitoring”, vertelt Steven. Hij laat weten dat deze stappen essentieel zijn voor het realiseren van de doelstellingen van NL Greenlabel: een meetbare duurzame leefomgeving.

1. Inzicht & Analyse 

De eerste stap is gericht op het verkrijgen van inzicht in de huidige staat van de projectomgeving. Steven: “De NL Omgevingsscan, een analyse op basis van geo-data, is een instrument dat wij hebben ontwikkeld om een gedetailleerd overzicht te krijgen van de status van de biodiversiteit, bodemgesteldheid, waterhuishouding, en andere relevante ecologische en milieuaspecten van een gebied.” De scan biedt inzicht in de sterke en zwakke punten, en waar kansen voor verbetering liggen. Hiermee wordt een solide en wetenschappelijk onderbouwde basis gelegd voor de volgende fasen van het project. 

2. Proces & Realisatie 

In deze stap wordt de strategie voor verbetering ontwikkeld en uitgevoerd. Dit omvat het ontwerpen van maatregelen die de duurzaamheid en biodiversiteit van het projectgebied zullen verhogen, in lijn met de bevindingen uit de NL Omgevingsscan. Steven: “Deze fase betreft dus de praktische uitvoering van het project, waarbij nauw wordt samengewerkt met alle betrokken stakeholders om de geplande verbeteringen integraal te realiseren.” Het uiteindelijke doel van NL Greenlabel is om de duurzaamheidsprestaties daadwerkelijk te verbeteren en een positieve impact te hebben op de omgeving. 

3. Certificering & Monitoring 

De laatste stap richt zich op de oplevering van het project en de daaropvolgende monitoring. Na de realisatie van het project wordt het onafhankelijke door externe assessoren beoordeeld om te bepalen of het voldoet aan de prestatieniveaus van NL Greenlabelmethodiek. Dit resulteert in een certificering die de duurzaamheidsprestaties van het project erkent. Steven: “Monitoring na de oplevering is cruciaal om de langdurige impact van de geïmplementeerde maatregelen te waarborgen.” Dit omvat het volgen van de ontwikkeling van biodiversiteit, de kwaliteit van bodem en water, en de algemene duurzaamheidsprestaties van het gebied. Door deze voortdurende evaluatie kunnen projecten zich blijven aanpassen en verbeteren, “Waarbij de nadruk ligt op duurzame ontwikkeling en het behoud van biodiversiteit”, aldus Steven. 

Meten is weten 

De meetsystematiek die NL Greenlabel hanteert, is gebaseerd op een reeks thema's, indicatoren en prestatieniveaus die samen een duurzaamheidscore vormen. Deze indicatoren omvatten onder meer de condities voor biodiversiteit, het gebruik van duurzame materialen, gezonde bodem, watermanagement, waterkwaliteit en een gezonde leefomgeving in het algemeen. Elk project wordt beoordeeld en krijgt een score dat de duurzaamheidsprestatie weergeeft. Deze methodiek maakt het mogelijk om duurzaamheid tastbaar en vergelijkbaar te maken, wat essentieel is voor het stimuleren van verbeteringen en innovaties in de sector. Steven benadrukt in zijn presentatie het belang van deze objectieve beoordeling om de voortgang naar duurzamere praktijken te monitoren en te certificeren. 

Biodiversiteit 

Biodiversiteit – en hoe die te verbeteren – is één van de speerpunten van NL Greenlabel. Vele indicatoren die ze gebruiken om het duurzaamheidsprofiel op te stellen gaan direct of indirect over biodiversiteit. Enkele voorbeelden zijn bodemleven, soorten diversiteit, beheerdoelen en versterken biodiversiteit. Basiskwaliteit Natuur, zoals gedefinieerd in het rapport ‘Op weg naar Basiskwaliteit Natuur’ van Naturalis, wordt op dit moment ook meegenomen in de verschillende stappen van de systematiek omwille van biodiversiteitsherstel.

Aan de hand van zijn presentatie heeft Steven de leden van de werkgroep in sneltreinvaart bijgepraat over de meetsystematiek van NL Greenlabel. Hun aanpak is een voorbeeld voor hoe systematische metingen en certificeringen de transitie naar duurzaamheid kunnen versnellen en verankeren in de maatschappij. Het was een inspirerende en interessante sessie!