Skip to main content

Excursie: Aldeboarn-De Deelen

Fotocredits: Pixabay

Op vrijdag 5 april stroomde het Provinciehuis Fryslân vol met experts en belanghebbende voor het evenement ‘Gebiedsgericht Samenwerken’, georganiseerd door LifeIP All4Biodiversity en Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Na een plenair ochtendprogramma, konden de deelnemers ervoor kiezen ‘s middags verschillende workshops te volgen of op excursie te gaan. Zo reisde een groepje per bus af naar het gebied Aldeboarn-De Deelen. 

De excursie vond plaats in het gebied Aldeboarn-De Deelen, waar de groep zich verzamelde in een oeroude boerderij: ‘t Kathûs. Het hoge dak bestond uit dikke balken waar de resten hooi nog in de kieren zaten en een zwarte waas aan spinnenwebben een beetje een verlaten beeld schiep. Buiten raasde de wind en kletterde de regen, maar op enkele momenten vielen ook zonnestralen door de kleine ramen op het rond dwarrelende stof en de kleine stenen stallen langs de wanden.  

De boerderij is in 2022 gekocht door It Fryske Gea (Provinciaal landschap in Friesland) met als doel deze in ere te herstellen. De 40 hectare aangrenzende landbouwgrond is inmiddels verpacht aan drie veehouders in de buurt, zodat zij extensief en natuurinclusief kunnen boeren. Het effect daarvan was al merkbaar: buiten kon je de grutto’s en veldleeuweriken horen. 

Aldeboarn-De Deelen is één van de ontwikkelgebieden uit het Friese Veenweideprogramma 2021-2030. Het landbouwgebied heeft dik veen en is belangrijk voor weidevogels. In dit gebied ligt het Natura 2000-gebied De Deelen, en in het centrum het middeleeuwse dorp Aldeboarn. Het gebiedsproces Aldeboarn-De Deelen wordt als voorloper gezien van een integrale gebiedsgerichte aanpak “van onderop”. Dit zogenaamde “Kansrijke Gebied” heeft als opgave bodemdaling tegen te gaan door het slootwaterpeil te verhogen, met behoud van een vitale landbouw. Het Rijk heeft daar later nog een CO2-reductieopgave aan toegevoegd. Daarnaast is er een gebiedsofferte voor het Aanvalsplan Grutto opgesteld.  

Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | de Nije Boarn en Gebiedscoöperatie It Lege Midden werken samen met de provincie, Wetterskip Fryslân, gemeenten en belanghebbenden aan het versterken van de kwaliteit, vitaliteit en identiteit van Aldeboarn-De Deelen. In 2021 is een gebiedscommissie opgezet voor de ontwikkeling van een integraal gebiedsplan voor Aldeboarn-De Deelen. De gebiedsofferte is opgenomen in het FPLG, maar het is nog spannend hoeveel hiervan zal worden gefinancierd.  

De excursie werd afgesloten met een toeristische route door het landschap, waar de liefde voor weidevogels zichtbaar was door plekken met oud greppelland en plas dras.