Skip to main content

Innovatiefonds

Innovatiefonds geopend voor plasdras projectaanvragen

Het Samen Voor Biodiversiteit Innovatiefonds steunt dit jaar projecten die versterking en uitbreiding van plasdras gebieden als doel hebben. Dit is mogelijk door de samenwerking van Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel en het Dinamo Fonds, dat hiervoor € 100.000 beschikbaar stelt. Vanaf 28 augustus kunnen aanvragen voor versterking van de natuurkwaliteit van bestaande plasdras gebieden worden ingediend via het Innovatiefonds.

 

Kansen in weidevogelbehoud via plasdras

In de afgelopen jaren zijn door de inspanningen van vele boeren(collectieven), natuur- en landschapsorganisaties, vogelwachten en Vogelbescherming Nederland al veel plasdras gebieden gecreëerd in Nederland om de terugloop van het aantal weidevogels tegen te gaan. Met een plasdras situatie wordt het waterpeil (tijdelijk) verhoogd op een perceel in het landelijk gebied. Dit creëert ideale omstandigheden in weilanden voor broedende weidevogels zoals de grutto en de tureluur. Door het hogere waterpeil blijven bodemdieren namelijk meer aan het oppervlak én is de bodem beter doordringbaar voor vogelsnavels; dit zorgt voor meer voedsel voor weidevogels en hun jongen!


Ondanks de goede inspanningen van vele particulieren en organisaties neemt het aantal weidevogels echter nog steeds af. De afname van de biodiversiteit en de verslechtering van de waterkwaliteit in de directe omgeving van de gebieden speelt hierbij een grote rol. Het versterken van de natuurkwaliteit van bestaande plasdras gebieden is dus van groot belang en dit vormt ook het uitgangspunt voor de bijdrageregeling van het Innovatiefonds.

Dien jouw projectvoorstel in* 

*De aanmeldtermijn om een projectvoorstel in te dienen is inmiddels verstreken

Vogelperspectief van buitendijks plasdras gebied in de provincie Fryslân, gevormd door het vasthouden van regenwater

 

Aan de slag met vernatting en waterkwaliteit

Beheerders kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage in de kosten voor bijvoorbeeld het meten van de waterkwaliteit, de aanschaf van extra zonnecollectoren-waterpompen, aanleg van kruidenrijk grasland en diverse andere maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren en een beter leefgebied voor weidevogels te creëren. De praktische informatie hierover wordt verstrekt via factsheets die zijn opgesteld door Vogelbescherming Nederland en in samenwerking met Natuur & Milieu, specifiek voor dit doel. Bekijk de factsheets hier:

Factsheet van Vogelbescherming NederlandFactsheet van Natuur & Milieu

 

Voorbeeld plasdras - It Fryske Gea

In de provincie Fryslân zijn al veel weidevogelgebieden te vinden waaronder een aantal die in beheer zijn van It Fryske Gea. Deze organisatie heeft al verschillende plasdrasgebieden gerealiseerd. Het Dinamo Fonds steunde eerder de ontwikkeling van plasdras projecten bij aantal verschillende Provinciale Landschappen. ‘De laatste jaren zijn hierdoor in onze gebieden het aantal broedende weidevogels, zoals de grutto en de tureluur, toegenomen’, aldus Uulco Hoekstra, weidevogelexpert en terreinbeheerder bij It Fryske Gea. In de reportage laat hij in het buitendijkse gebied zien hoe er met het vasthouden van regenwater in de weilanden een mooie plasdras situatie met veel weidevogels is gecreëerd.

 

Projectvoorstel indienen voor versterking plasdras

Beheer jij een plasdras gebied, zijn er verbeteringen mogelijk of is er ambitie voor uitbreiding? Dien dan een projectvoorstel in bij het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds! De criteria voor toekenning zijn onderaan deze pagina te vinden. Beheerders kunnen vanaf 28 augustus een aanvraag indienen via de website van het Innovatiefonds. Sluitingsdatum voor indiening is 22 oktober. Bij vragen over het aanmeldproces kun je contact opnemen via info@samenvoorbiodiversiteit.nl.

Bekijk de aanmeldcriteria

Dien jouw projectvoorstel in*

*De aanmeldtermijn om een projectvoorstel in te dienen is inmiddels verstreken

Grutto in kruidenrijk grasland rondom buitendijks plasdras gebied in provincie Fryslân
 

Over het Innovatiefonds

Het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds stimuleert innovatieve vormen van samenwerking tussen burgers en grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit in een specifiek gebied te versterken. Bij het Innovatiefonds kunnen bijzondere projectfinancieringsregelingen worden ondergebracht zoals deze samenwerking en financiering van het Dinamo Fonds. Het Innovatiefonds is onderdeel van Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel.